Арт терапия

Арт-терапията е начин на изразяване на конкретни емоционални или физически проблеми чрез изкуството. Има за цел да помогне на пациента да изрази себе си в една безопасна среда, използвайки художествени материали по начин, който ще има положителен ефект върху неговото личностно израстване и развитие. Методът може да бъде много полезен за хора, които чувстват неудобство при чисто вербална терапия. Арт-терапевтите смятат, че когато пациентът е креативен, това помага по време на лечението. Те вярват, че всички хора имат емоции и способности извън ежедневното ни съзнание и е възможно да се получи достъп до тях чрез различни форми на арт-терапия.
От много години арт-терапията е призната като начин да се помогне на хората при справяне с психични болести.Съществуват сравнително малко научни доказа- телства в подкрепа на това, че тя помага на хора с тумори. От друга страна обаче, мно- го здравни специалисти смятат, че арт-терапията може да способства на онкологични пациенти в изразяването на емоции, което да доведе до подобряване на отношенията им с други хора, да им помогне да бъдат по-креативни и уверени в себе си, особено при контрол на тревожност, депресия, ниска самооценка, при вземане на решение в състояние на физическа болка или дискомфорт.Арт-терапевтите работят в различен контекст като болници, хосписи и домове за възрастни хора, нуждаещи се от палиативни грижи.Могат да практикуват в тясно сътрудничество с професионалисти по здравни грижи, лекари, медицински сестри, логопеди, психолози и психиатри.
Регистрираните арт-терапевти трябва да имат висше образование по изкуство и допълнително обучение в техники за терапия. Както и при много видове допълнителна терапия, така и при пациенти с онкологични болести, използване на арт-терапия подпомага хората да се чувстват по-добре и да бъдат по-позитивни. Този вид терапия е начин пациентите да бъдат насърчени да експресират своите погребани емоции, да се справят с мъката и с чувството на страх, тревожност или депресия и да постигнат усещането за свобода и самочувствие. Арт-терапията може да бъде безопасен начин за онкологични пациенти и техните семейства да проучат емоции, като гняв, страх и безпокойство за болестта и лечението. При някои възрастни хора и педиатрични пациенти е по-лесно да изразят трудни емоции в болезнени моменти чрез креативност, вместо да се опитват да ги обсъждат.

Форми на арт-терапия при онкологични пациенти

Не е необходимо пациенти- те да имат опит в изкуството, за да участват или да се възползват от арт-терапия. Тя може да приема различни форми, като рисуване, живопис и скулптура, танц и творческо движение, драма и поезия, фотография, а може да бъде насочена и към оценка на картина на други пациенти или хора. Обикновено на първото посещение арт-терапевтът задава няколко въпроси за общите проблеми или болестта. Терапевтичната работата с пациента започва с изготвяне на индивидуална програма, която отговаря на конкретните нужди, проблеми и очаквания на индивида. Това включва и честотата на терапията, както и продължителността на всяка отделна сесия.
Продължителността на арт-терапевтичната сесия обичайно е между 30 и 60 минути. Терапевтът може да насърчи пациента да направи някои произведения на изкуството у дома между отделните сесии или терапевтични курсове. Пациентите с онкологични болести могат да участват в редовна терапия в продължение на седмици или месеци. Някои индивиди могат да участват в групови сесии по арт-терапия. Терапевтът насърчава пациента да използва изкуството, за да проучи чувствата си, да развие повече доверие в себе си и да бъде по-самостоятелен. Насоката в мисленето е, че това ще подобри общото благосъстояние и качество на живот.
Връзката между терапевта и пациента е важна; терапевтът е отговорен за създаването на безопасно и интересно място за работа. Това може да означава, че с течение на времето пациентът ще е в състояние да изрази силни емоции, които в противен случай могат да останат “бутилирани”. Терапията може да доведе до вентилиране на някои много мощни и понякога неприятни чувства, но ако това се случи в една безопасна среда и с подкрепа на професионално обучен арт-терапевт, обикновено се счита за положителен процес.

Арт-терапия при справяне с тумори

През 2010 г. е направен преглед на всички проучвания, които изследват арт-терапия при онкологични симптоми; включени са 12 различни проучвания. Оплакванията на пациентите включват психологически симптоми, някои физически симптоми и такива, разгледани през призмата и опита на самите участници в сесиите. Изследователите откриват, че арт-терапията дава известно подобрение в случай на дистрес, депресия, туморна умора (отпадналост), както и на общото здравословно състояние.В други проучвания се посочва, че арт-терапията показва ефект за подпомагане на преживели да изразят физическите и емоционалните последици от своето противотуморно лечение.
Едно проучване на ASCO разглежда ефекта на арт-терапия при хора с карцином, които имат много различни симптоми, включително болка и безпокойство10; заключението е, че в голяма част симптомите, включително туморна умора, са подобрени. В споменатия преглед от 2010 г. се отбелязват някои проучвания, които показват големи подобрения по отношение на тревож- ност, способност за справяне и цялостно качество на живот. Изследване, публикувано през 2003 г. в Oncology Forum (зa медицински сестри), представя анализ върху това как изкуството помага на преживели карцином на гърда да изразят чувствата, свързани с болестта и терапията3, 5; заключението на изследователите е, че изкуството успява да улови най-интимни и лични психологични аспекти.
В две пилотни проучвания в САЩ е проучен ефекта на арт-терапия за пациенти с трансплантация на костен мозък; анализите докладват за някои много положителни аспекти, свързани с използването на метода. Резултати от клинично проучване, публикувано през 2005 г. за вид групо- ва терапия, наречена предпазливост и основана на арт-терапия (MBAT), показват, че този подход може да помогне на хората за контрол на туморните болести и техните симптоми и да подобри качеството на живот.

Арт-терапия за младежи и педиатрични пациенти

Проучване от 2001 г. разглежда използването на арт-терапия при пациенти с левкемия в детска възраст, които имат болезнени медицински манипулации, като биопсия на костен мозък или лумбална пункция. Установено е, че деца, провеждащи арт-терапия, въпреки своето затруднено физическо положение, са по-способни да сътрудничат по време на процедурите. Проект на Cochrane Review, наречен Интервенции за подобряване на комуникацията с деца и юноши за техните тумори, обхваща проучвания, включващи и арт-терапия, които доказват, че са необходими повече мащабни изследвания в тази област, за да се установи със сигурност колко добре работи арт-терапията като метод за подпомагане на деца и млади хора с онкохематологични болести.

  • Арт-терапия се препоръчва като инструмент за медицинска и социална рехабилитация при онкологични пациенти с дистрес, депресия и туморна умора (отпадналост).
  • Арт-терапия се препоръчва като форма на болнична и релаксационно-възстановителна програма в онкологични болнични центрове. ˆˆ Препоръчва се обучение на творци, клинични психолози, педагози, специалисти по здравни грижи в сертификационни курсове по арт-терапия. ˆˆ
  • Препоръчва се изготвяне на общо ръководство по болнична арт-терапия, стандартизирано и специализирано към нуждите на онкологични пациенти, с участие на специалисти онкопсихолози и сертифицирани арт-терапевти. ˆˆ
  • За отразяване на постигнати резултати и ефект от провеждана арт-терапия чрез стандартизирани методики се препоръчва изготвяне и представяне на годишни доклади от клинични онкопсихолози.

  • Препоръчва се изготвяне на национален общ алгоритъм за целево прилагане на арт-терапия в клинични центрове, ориентирано към специфични състояния, нужди и проблеми на онкологични пациенти въз основа на доказан психосоматичен ефект от арт-мероприятия. ˆˆ

  • Арт-терапията трябва да се използва като начин, чрез който онкологични пациенти от всички възрастови групи да бъдат насърчени да експресират своите погребани емоции, да се справят с мъката и с чувството на страх, тревожност или депресия и да постигнат усещане за свобода и самочувствие. ˆˆ
  • Арт-терапията е подходяща при болезнени медицински манипулации при деца с онкологични болести.