Човешкото тяло и рака

Въведение

Този раздел дава ясно обобщение на това как изглеждат клетките (думите с курсив търсете в речника) и човешкото тяло, как те работят и разказва накратко как възниква рака. Тук има съвсем кратки описания. Вие можете да поискате да узнаете повече и в такъв случай добре използвайте вашите възможности да зададете въпросите, които имате към вашия лекар или сестрата.

Клетки,тъкани,органи

Сърцето, черният дроб и мозъка са примери за различни органи в тялото. Те са съставени от клетки, които са най-малките строителни тухлички на тялото. Органите имат различни функции. Сърцето и мозъкът имат специални задачи и следователно клетките тук изглеждат различно. Има голяма разлика между мускулната клетка на сърцето и нервната клетка. Клетките могат да бъдат кръгли или ъгловати, плоски или топчести. Те могат да имат формата на вретено или на снежинки и могат да имат дълги израстъци.

Клетка

Един и същ вид клетки, които лежат една до друга заедно формират тъкан. Мускулните клетки се откриват в мускулната тъкан, а нервните клетки в нервната тъкан. Хрущялът, костната и съединителната тъкан формират опорната тъкан. Кръвните клетки се образуват в костния мозък и лимфните възли и циркулират в кръвта. Клетките в кожата, лигавиците и жлезите се наричат епителни клетки и образуват епителната тъкан.

Органни системи

Различните органи образуват органни системи. Терминът система се използва за означаване на групи органи, които работят съгласувано. Органните системи заедно образуват човешкото тяло. Метаболизмът, движението, възбудимостта и възпроизвеждането са необходими за да съществува живота.

Органите/органните системи на тялото, които функционират заедно са:

  • метаболизъм*: циркулаторна система, дихателна система, храносмилателна система, пикочна система и хормонални органи движение:
  • движение; мускулна система и скелет
  • възбудимост: сензорни рецептори и органи на нервната система
  • възпроизвеждане: полови органи

Циркулаторна система

Сърцето изпомпва кръвта в циркулаторната система. Артериите изнасят кръвта от сърцето и я доставят на тялото, а вените връщат кръвта обратно към сърцето. Хранителни вещества и кислород се транспортират чрез кръвта до всички клетки, и от там се вземат отпадъчните продукти. С помощта на лимфната система излишната течност от тъканите, лимфа, се транспортира от различните части на тялото през лимфните възли към циркулаторната система.

Дихателна система

В белите дробове кръвта поема кислород от вдишвания въздух и отделя въглероден диоксид (двуокис) в издишания въздух

Храносмилателна система

Храната се обработва в устата, стомаха и тънкото черво и се разгражда до най-малките си съставни части. Тогава тези малки частици могат да бъдат всмукани в кръвта.

Пикочна система

При своето преминаване през бъбреците кръвта се очиства от отпадъчните продукти. Отпадъчните вещества се изнасят от тялото чрез урината. При мъжа простатната жлеза (простатата) лежи под пикочния мехур и обвива пикочопровода (уретрата).

Сензорни рецептори и органи

Различните сензорни рецептори и органи дават информация на мозъка за околната среда.

Централна и периферна нервна система Нервите, гръбначния мозък и главния мозък получават информация от органите на чувствата и от вътрешните органи. Нервната система определя как ние реагираме на постъпващата информация и изпраща импулси по нервите към различните части на тялото.

Хормонални органи

Метаболизмът се управлява от хормоните, които се произвеждат от различни жлези, наречени еднокринни жлези. Хормоните се транспортират в кръвта и чрез нея до тази част на тялото, където изпълняват своите функции.

Полови органи

Възпроизвеждането осигурява продължаването на живота.

Кръв

Кръвта се състои от клетки в течност, наречена плазма. Плазмата също съдържа други вещества такива като хранителни вещества и соли. Серумът е плазма без веществата, които причиняват съсирването на кръвта. Клетките на кръвта се формират в костния мозък и в лимфните възли. Има три вида клетки в кръвта: червени кръвни клетки (еритроцити), бели кръвни клетки (левкоцити) и кръвни плочки (тромбоцити). Възрастният човек има около 5 литра циркулираща кръв. 45 на сто се състоят от клетки, а останалите са плазма.

Червени кръвни клетки

Червените кръвни клетки съдържат вещество, наречено хемоглобин, (Hb). Когато кръвта преминава през белите дробове кислорода от въздуха се залавя за хемоглобина и се разнася с червените кръвни клетки до всички клетки на тялото. Във всеки mm3 (кубически милиметър) кръв има между 3,7 и 5,5 милиона червени кръвни клетки. (Това количество също може да бъде представено като 3,7-5,5 х 1012/l.

Нормалното ниво на хемоглобина е между 131 и 163 g/l (или 13,1 g-16,3 g/100 ml) при мъже и между 115 и 147 g/l (или 11,5-14,7 g/100ml) при жени.

Бели кръвни клетки

Белите кръвни клетки са част от защитната система на тялото. Белите кръвни клетки се разделят на групи според вида на ядрото, което имат. Ядрото може да бъде неправилно и да изглежда като че ли има няколко (поли) ядра или пък да има само едно (моно) ядро.

Във всеки кубичен милиметър кръв има между 4 и 9 хиляди бели кръвни клетки. (Количеството също може да бъде представено като 4-9 х 109/l.

Тромбоцити/кръвни плочки

Тромбоцитите са важни за способността на кръвта да се съсирва. Нормалното ниво на тромбоцитите е между 140 и 400 х 109/l.

Лимфна система

Излишната течност в тъканите на тялото се абсорбира в лимфната система и образува лимфа. Лимфните съдове преминават през лимфните възли, където лимфата се филтрира и прочиства. Лимфната система играе важна роля в защитната система на тялото.

Мускулна система и скелет

Скелетът заедно със ставите и мускулатурата, управлявани от волята дават на тялото възможност да се движи.

Клетки и клетъчно делене

Въпреки големите различия във вида и функцията, всички клетки имат толкова общи характеристики, че практически всяка клетка може да бъде представена схематично чрез дадената по-долу фигура. Това е модел на работеща общност, в която всяка малка част има специфична задача.

Клетката е затворена от тънка мембрана (клетъчна мембрана). Отвътре на мембраната има подобно на желе вещество (цитоплазма). В това вещество се разполагат голям брой малки органи, които са важни за работата на клетката. Тук под строг контрол се извършват производство, складиране, разрушаване, транспорт и растеж.

Най-важния клетъчен орган е ядрото. Всяко клетъчно ядро съдържа хромозоми. В хромозомите са гените. Гените придават на тялото неговите наследствени особености.

Функциите на клетката, нейния растеж и размножаване се определят от гените. Гените са съставени от химическо вещество, наречено ДНК. Цялата информация се намира тук и всички особености на клетката се определят тук. Процесите, които се извършват в клетката се ръководят от тук.

Клетката е независим организъм, който има собствена храносмилателна система и способност да расте и да се възпроизвежда.

Новите клетки се образуват чрез делене. С всяко клетъчно делене се формират две абсолютно еднакви дъщерни клетки. Преди всяко разделяне на клетката количеството на ДНК в майчината клетка се удвоява, така че дъщерните клетки да съдържат същото количество ДНК като това, което майчината клетка е имала. Времето необходимо за разделянето на клетката варира, но разделянето обикновено отнема около 24 часа.

Когато оплодена яйцеклетка се разделя, първо се образуват две еднакви (съвършено еднакви) дъщерни клетки, но след това с продължаване на деленето клетките се специализират (диференцират). Някои клетки формират, например, кожата и лигавиците. Тези клетки се делят непрекъснато. Други клетки се развиват в нервни клетки. Тези клетки губят способността си да се делят. През време на деветте месеца, водещи до раждането на бебето се произвеждат милиони клетки.

Нормалните клетки имат поне два различни начина за регулация на растежа:

  • способност да спират да се делят след определен брой деления;
  • способност да спират да се делят, когато се достигне определен брой клетки.

По време на живота на индивида се произвеждат около 10 милиарда клетки. Това съответства на 10 тона тъкан.