Химеотерапия при рак на белите дробове

Химеотерапия

Химиотерапията е основен клон на системното лекарствено лечение на рака на белите дробове.

Решенията за необходимостта от прилагане и вида на химиотерапията се взимат на Клинична онкологична комисия по химиотерапия. Комисията е съставена от медицински онколози и заседава неколкократно всяка седмица. За всеки пациент се съставя решение в писмен вид, определящо вида на химиотерапията, брой курсове, ритмика, както и начина на проследяване на пациента и отчитане на терапевтичния ефект. Всеки болен има лекуващ лекар, проследяващ в динамика неговото състояние.

Прилаганите в химиотерапията противотурморни лекарства притежават различен механизъм на действие, ефективност и нежелани лекарствени реакции. Противотуморните лекарства се комбинират в схеми за рак на белите дробове, включително се спазват стандарти за изчисляване на дозата въз основа на биометрични (ръст, тегло) и функционални показатели, както и строги изисквания за продължителността и последователността на отделните инфузии.