Кръвотечение след таргетна терапия

Всички пациенти, които провеждат определен вид таргетна терапия трябва да имат предвид, че е възможна появата на кръвотечение, което да е свързано със самото лечение на онкологичното им заболяване. Лекарства като бевацизумаб, афилиберцепт или рамицирумаб могат понякога да предизвикат кръвотечение. Рядко се случва, но всички пациенти трябва да са запознати стози ефект!

Задължително всички пациенти, които имат седмични, двуседмични или триседмични курсове на таргетна теарапия в онкологичните болници в страната, трябва да следят за симптоми като кръвотечение.

Винаги когато забележите, че имате необичайно кръвотечение от носа започнало внезапно, през която и да е част от деня, трябва Ви стане ясно, че може да е усложнение от провежданото лечение.

В такъв случай веднага предупреждавате лекуващия Ви лекар при следващата Ви визита в онкологичната болница.

Прокървяването може да е също така и от венците, което по-рядко се забелязва или му се отдава по-малко внимание, но също може да бъде предизвикано от таргетните препарати.

Състояния след ваденето на зъб например, могат да се характеризират с обилно кървене, което да има сравнително забавено спиране!

Може да забележите и сутрин кръв при сутрешния си тоалет, и също трябва да и обърнете внимание. Дори незначителни количества кръв, трябва да се кажат на лекуващия Ви лекар.

Следите за наличие на кръв, когато ходите по-малка или голяма нужда! Всяко забелязване, трябва да се каже на лекуващия Ви лекар. Той ще предприеме незабавни действия.

Уведомете лекуващия Ви лекар за подобен симптом!!!