Лечение според стадия

Определяне на стадия

Определяне на стадия на рака на тестисите става като се вземе предвид размера му, положението му и дали се е разпространил от мястото, където е започнал. За рак на тестисите стадирането обикновено се основава на изследване на отстранената тъкан, компютърна томография (КТ) и нивата на туморните биомаркери AFP, HCG и LDH.

Лечението ще зависи от стадия на заболяването.

СТАДИЙ 0

Има развитие на абнормни клетки, но те все още са ограничени в рамките на тубулите, където сперматозоидите започват развитието си. Това се нарича също интратубуларна герминативноклетъчна неоплазия (ITGCN).

Лечение

Понякога се прилага нискодозова лъчетерапия, която да унищожи раковите клетки

СТАДИЙ I

Този стадий е допълнително подразделен на стадии IA, IB и IS.

В стадий IA ракът се ограничава до тестисите и епидидимиса и всички туморни маркери са в нормални граници. Ракът не се е разпространил към външния слой на лигавицата, която обгражда тестиса и не е преминал в кръвта или лимфните възли. При пациенти в този стадий може да се приложи кратък химиотерапевтичен курс.

За стадий IB е приложимо най-малко едно от следните:

  • ракът е навлязъл в кръвоносните съдове или лимфните възли в рамките на тестиса;
  • ракът се е разпространил към външния слой на лигавицата около тестисите;
  • и/или ракът е навлязъл в спермалната връв или скротума

В стадий IB всички туморни маркери са нормални. При пациенти в този стадий може да се приложи кратък химиотерапевтичен курс. В стадий IS ракът е навсякъде в тестиса, спермалната връв или скротума, като един или повече от туморни маркери отчита завишени нива. В този стадий се прилага пълен курс на химиотерапия.

Лечение

Лечението включва операция за отстраняване на тестиса. За семиноми в стадий I стандартното лечение е наблюдение. В някои центрове може да се предлага лъчелечение на лимфни възли в корема или химиотерапия. При несеминоми се прилагат наблюдение, операция за отстраняване на лимфните възли в корема или понякога химиотерапия.
Пациентите, подложени на наблюдение, следват стриктен график на кръвни изследва- ния, компютърна томография и други изследвания, които да гарантират, че ракът не е рецидивирал. Ако заболяването рецидивира, то обикновено е все още лечимо. Лечението на рак на тестисите в стадий IS включва пълен курс на химиотерапия за заболяване в напреднал стадий за разлика от стадий IA и IB, където при пациенти, избрали химиотерапия, се използва съкратен химиотерапевтичен курс.

СТАДИЙ II

Този стадий се подразделя на стадии IIA, IIB и IIC и се отнася до пациенти, при които ракът се е разпространил само в лимфните въз¬ли в задната част на корема (тази част на тялото се нарича ретроперитонеум). Ако пациент с рак в лимфните възли е с уме- рено или силно повишени туморни маркери, той се класифицира като стадий III, а не стадий II.

В стадий IIA ракът се е разпространил до максимум пет лимф- ни възела в корема. Нито един от лимфните възли не е по-голям от 2 см. Туморните маркери могат да бъдат нормални или леко завишени.

В стадий IIB ракът се е разпространил в повече от пет лимфни възела, като нито един от тях не е по-голям от 5 см, или ракът се е разпространил до пет или по-малко възела и в лимфните възли се наблюдава маса между 2-5 см. Туморните маркери могат да бъдат нормални или леко завишени.

В стадий IIC ракът се е разпространил към поне един лимфен възел в корема, който е по-голям от 5 см в диаметър. Туморните маркери могат да бъдат нормални или леко завишени.

Лечение

Семиномните тумори се делят на обемни и необемни. Обемното заболяване обикновено се определя като тумор с големина над 5 см. Лечението на семиноми в стадий II включва операция за отстраняване на тестиса, последвана от лъчелечение на лимфните възли в случай на необемно заболяване. Когато заболяването е обемно,лечението включва операция за отстраняване на тестиса, последвана от химиотерапия.

Лечението на несеминоми в стадий II също има различия при обемно и необемно заболяване, но размерът е 2-3 см. При необемно заболяване то обикновено включва операция за премахване на тестиса и лимфните възли в корема, последвани евентуално от химиотерапия. При обемно заболяване се извършва операция за отстраняване на тестиса, последвана от химиотерапия.
След химиотерапия често се извършва операция за отстраняване на всички останали увеличени лимфни възли в задната част на корема. Несеминоми в стадий IIA се лекуват единствено с операция, ако серумните туморни маркери са нормални. Ако тези маркери са леко завишени, лечението включва и химиотерапия.

СТАДИЙ III

Този стадий се подразделя на стадии IIIA, IIIB и IIIC и се определя след извършването на ингвинална орхиектомия. В стадий IIIA ракът се е разпространил към лимфните възли извън корема (лимфни възли в гърдите) и/или белите дробове. Туморните маркери са нормални или леко завишени. В стадий IIIB се отчитат умерено завишени туморни маркери. В стадий IIIC ракът се е разпространил към орган, различен от белия дроб (черен дроб, кости или мозък), или туморните маркери са силно завишени и ракът се е разпространил в поне един лимфен възел или орган.

Лечение

Лечението на заболяване в стадий III включва операция за отстра- няване на тестиса, последвана от мултилекарствена химиотерапия. Лечението е еднакво за семиноми и несеминоми в стадий III с изключение на това, че при несеминоми след химиотерапия често се извършва хирургия за отстраняване на всички остатъчни тумори.
При чисти семиноми остатъчните маси след химиотерапия обикновено не се отстраняват, тъй като повечето пациенти се излекуват само с химиотерапия. Бъдещи рецидиви обикновено се третират хирургически, често с химиотерапия, прилагана преди или след операцията в зависимост от спецификата на заболяването.

Пристъпно или рецидивиращо раково заболяване

Ако ракът е рецидив на предшестващ рак на тестисите, лечението обикновено включва химиотерапия, понякога последвана от трансплантация на костен мозък или стволови клетки. Рецидивите, настъпили повече от две години след първоначалното лечение, обикновено се третират хирургически.