Образна диагностика при ларингектомия

Какво са образните изследвания?

Комютърната томография (КТ), ядрено магнитният резонанс (ЯМР) и позитронно емисионната томография (ПЕТ скенер) са неинвазивни образни изследвания, които позволяват да се визуализират вътрешните органи. Те се използват, както, за да се открие наличието на туморите, така и да се проследи развитието им и резултатите от лечението.

Ядрено-магнитен резонанс

ЯМР може да се използва за диагностициране, стадиране и определяне на лечебния план. Основната част на ЯМР е един цилиндричен магнит. Използвайки нейонизиращи лъчи, мощни магнити и компютри, тази технология създава детайлни срезове на тялото. В някои случаи, с цел да се изобразят по-добре някои структури, може да се използват и контрастни вещества.
В зависимост от това, какво се изследва, те могат да бъдат инжектирани в кръвообръщението или да бъдат погълнати. ЯМР различава нормалните тъкани от болните и много точно може да покаже разположението на туморите. От полза е и за откриване на метастази.

Освен това ЯМР разграничава меките тъкани в тялото по-добре, отколкото КТ. Ето защо е от особена полза за изследването на главния и гръбначния мозък, мускулите, ставите, съединителната тъкан и костния мозък. При това изследване пациентът лежи в един голям апарат, който създава магнитно поле.

ЯМР е безболезнено изследване. Някои пациенти съобщават, че изпитват известна тревога и безпокойство по време на изследването. На тези, които страдат от клаустрофобия и не могат да седят неподвижни дълго време, може да се дадат леки седативи преди изследването. В хода на изследването апаратът издава силни звуци, поради което може да е по-комфортно да се използват тапи за уши.

Компютърна томография

КТ е образно изследване, което използва компютърно обработени рентгенови лъчи, за да възпроизведе томографски образи или срезове на отделни части от тялото. Тези срезове са от диагностична и терапевтична полза за много специалности.
На базата на двуизмерни рентгенови образи, направени в една ос на въртене посредством дигитална геометрична компютърна обработка, могат да се създадат триизмерни образи на органи и части на тялото. За по-добро изобразяване могат да се използват и контрастни вещества.

Позитронно-емисионната томография

ПЕТ скенерът е радиоизотопно изследване, което създава триизмерна картина на метаболитните процеси в организма. За откриването на заболявания се използва радиоактивно вещество наречено „трейсър“, което се инжектира през вените. Посредством кръвообръщението трейсърът се натрупва в органите и тъканите с висока метаболитна активност. С едно скениране се изследва клетъчната функция на цялото тяло.

Тъй като ПЕТ скенерът засича високата метаболитна активност независимо дали причината е тумор или инфекция, то той не може да направи разлика между тях. Това може да е причина за двусмислена интерпретация и да се стигне до извършване на допълнителни изследвания, които може и да са излишни. Освен че е скъпо, това изследване може да създаде усещане за отчаяние и тревожност.

Трябва да се знае, че тези изследвания не са идеални и могат да пропуснат по-малки тумори (напр. по-малки от 2,5 см). Образните изследвания трябва да се съпровождат от пълно физикално изследване.

КТ и ПЕТ скенерите често се извършват едновременно с един и същ апарат. ПЕТ скенерът изобразява функционалните процеси, а образът от КТ показва къде са разположени областите с повишена метаболитна активност. С комбинирането на двата метода лекарите откриват и локализират рака по-точно.

Обикновено се препоръчва колкото повече време минава от операцията, толкова по-рядко да се прави ПЕТ/КТ. През първата година се прави на 3 до 6 месеца, през втората на 6 месеца и след това веднъж на година. Тези препоръки не са основани на изследвания, а на консенсус между специалистите.
В случай че резултатите са съмнителни, изследването може да се прави по-често. Въпреки всичко, когато се планира извършването на ПЕТ/КТ, трябва да се има предвид рискът от вредното влияние на йонизиращата радиация да не надминава ползите.

Някои лекари смятат ПЕТ за ненужен и назначават само КТ на зоната, която ги интересува. Това изследване дава картина с по-големи подробности, отколкото ПЕТ/КТ, а освен това може да се извършва и с контраст. Понякога КТ изследването може да се окаже безполезно – особено в случаите с множество зъбни протези, мостове, пломби, които дават дефекти в образа. На тези пациенти може да се спести излагането на радиация и да се назначи ЯМР.

При изследването рентгенолозите сравняват старите с новите образ и така могат да открият появата на нова патология.