Поведение при тревожни разстройства

Тревожните разстройства (ТР)

Тревожните разстройства (ТР) представляват комплекс от различни по характер и проява психични разстройства, които се обединяват и свързват от основно емоционално състояние, възможност за едновременна поява и смесване на разнообразни симптоми. Доминиращи прояви при ТР са страх и тревожност – две понятия с близък, но не и еднакъв смисъл.Страхът е емоционална реакция, която подтиква човека да търси спасение при реална опасност за здраве и живот, каквато е наличието на злокачествена болест, докато тревожността сигнализира за възможна и неясна застрашеност. Когато тревожността стане непрекъснато, непреодолимо състояние на пациента, което нарушава жизнения конфорт, тя е патологична и изисква квалифицирана помощ.

Тревожни реакции и изводими състояния при онкологични пациенти

Тревожността може да бъде свързана и с физиологични аспекти на соматичното състояние (напр. хормон-секретиращи тумори, ефекти на някои видове лекарства, отнемане на алкохол или наркотични средства, болка или друг симптом, предизвикващ стрес физически.

Генерализирано тревожно разстройство (ГТР)

Пациентите с малигнени болести и ГТР минават през дни, изпълнени с необоснована или ексцесивна тревожност и напрежение.7, 8, 10 Те са свръхзагрижени за медицински, финансови, семейни проблеми, дори от риска за възможна загуба на работно място поради наличие на системна болест.1, 9 Понякога само мисълта за справяне с предстоящите дни на терапия произвежда тревожност. Анамнезата или конкретните рискови фактори за ГТР се определят при наличие на следните обстоятелства:
 • данни от фамилна анамнеза за тревожност, със/ без предишно лечение;
 • данни за други съпътстващи психиатрични разстройства (напр. афективни разстройства);
 • употреба или злоупотреба на алкохол или наркотични вещества в миналото;
 • актуална употреба или злоупотреба на алкохол или наркотични вещества;
 • наличие на друга/и хронична/и болест/и.

Наличие на ГТР се диагностицира, когато пациентът има притеснения за прекалено различни по вид и ежедневни проблеми, с давност най-малко шест месеца. Симптомите на ГРТ включват:

 • тревога за ежедневни неща;
 • продължителност най-малко шест месеца;
 • невъзможност за контрол на своите постоянни притеснения;
 • знаят, че се тревожат много повече, отколкото трябва, но не могат да се отпуснат;
 • трудно им е да се концентрират;
 • лесно се стряскат;
 • имат проблеми със заспиване или продължителност на съня;
 • налице е чувство на отпадналост и умора;
 • главоболие;
 • мускулно напрежение, болки;
 • мъчително или трудно преглъщане (при отсъствие на данни за афтозен стоматит или мукозит);
 • треперене или потрепване на горни или долни крайници;
 • раздразнителност;
 • изпотяване;
 • гадене;
 • замаяност и субективно чувство на задух.

Когато състоянието е леко, онкологичните пациенти с ГТР могат да поддържат социални контакти и да запазят работа си, въпреки че избягват ситуации в резултат на увреждания или негативни странични ефекти от терапията. Онкологичните пациенти с тежка форма на ГТР може да имат затруднения дори при извършването на прости, ежедневни дейности. Ако пациентът не е психотичен, няма риск да нарани други, но в краен случай може да се наблюдава себенараняващо/суицидно поведение. Предприемат се следните мероприятия:

 • насочва се от клинициста за спешна оценка от квалифициран специалист по психично здраве/психиатър;
 • спомагане за осигуряване на безопасна среда;
 • индивидуално наблюдение;
 • иницииране на интервенции за понижаване на риска от нараняване на себе си и/или други (наличие на други симптоми, например психоза, тежка ажитация и объркване, делир, също могат да изискват осъществяване на спешна оценка).

Генерализираното тревожно разстройство обикновено се лекува с медикаменти или когнитивно-поведенческа терапия.13-15 Ретроспективно базирано кохортно проучване установява повишен риск при пациенти от мъжки пол с простатен или белодробен карцином и ГТР в сравнение с общата популация; повишеният риск може да се дължи и на физически съпътстващи симптоми, асоциирани болести или отклонения при пряко наблюдение.3 Най-широко приложими скали при оценка на пациенти за (ГТР) са:

 • Generalized Anxiety Disorder, GAD-7 (7 елемента) методът е скала, попълвана от пациенти, с която се оценяват вероятни причини за ГТР;
 • Generalized Anxiety Disorder Questionnaire-IV, GAD-QIV) 19.GAD-Q (9 елемента); представлява въпросник, попълван от пациента, за оценяване на симптоми на ГТР, съгласно дефиницията на DSM-IV; изследва областите на неконтролируемо притеснение, увреждане във функционирането, физически симптоми и субективен дистрес.

Паническо разстройство (ПР)

Може да рецидивира по време на болестта при лица с предходни панически симптоми. Характеризира се с внезапни пристъпи на ужас, обикновено с тахикардия, слабост, отпадналост или световъртеж. По време на пристъпи пациентите може да се почувстват вцепенени, да имат оплаквания от гадене, болки в гърдите или задух. Страх от собствен, необясним за пациента, физически симптом също е признак на ПР.1, 21, 23 Пристъпът на паника може да настъпи по всяко време, дори по време на сън. Един пристъп обикновено продължава в рамките на 10 минути, но някои от симптомите може да продължат още дълго. Много от пациентите са просто с една атака, която може никога да не се повтори, но се запазва тенденцията за рецидивиране. Лица, които имат повтарящи се пристъпи на паника, може да се опит- ват да избягват места, помещения или ситуации в болницата, при които са настъпили първоначалните пристъпи на паника. Паническо разстройство често се съпровожда с други сериозни проблеми, като депресия и зависимости; необходимо е те да бъдат третирани отделно.

Фобийно разстройство

Характеризира се със страхове в специфични ситуации, които се избягват от пациентите. Някои развиват фобии от игли, болници и кръв или от индуцирано от химиотерапия гадене/повръщане. Последното е необходимо да се контролира в съответствие с националните и международни ръководства.
Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). Пациентите изпитват едновременно обсесии и компулсии, повтарящи се, нежелани и нахлуващи мисли, образи или импулси. Обсесиите и нуждата да се преповтарят действия влошават качеството на живот и могат да обсебят пациента, ако останат нелекувани.1, 3, 5 Примери за някои обсесии са: страх от допълнително заразяване (c хепатит В, С или HIV при хемотрансфузии), непрестанни съмнения, агресивни импулси, недопустими сексуални мисли, повтарящо се предупреждение или съмнение в собствената безопасност и съответно повтарящи се действия за нейното предотвратяване.2 Разстройството причинява повтарящи се, натрапливи и нежелани мисли, които водят до страхове (натрапливости), най-често свързани с хигиената, телесните секрети или общото здравословно състояние. Ако се разгърне една мания, тя може да се повтори много пъти през денонощието. Разстройството може да бъде придружено от хранителни смущения, други тревожни разстройства или депресия, които допълнително да вло- шат соматичното състояние. Симптомите могат да идват и отзвучават леко с течение на времето, но и да се влошават до фаталния изход.1, 2 Онкологични пациенти с ОКР обикновено отговарят добре на лечение с медикаменти и психотерапия. Насърчава се участие в клинични проучвания; има университети, които стимулират изследователска дейност, нови лечебни подходи и съвременни техники за пациенти с OКР, не отговарящи на обичайна терапия.1, 20, 22 Traeger et al. описват доказателствата за пре- поръчителни фармакологични и нефармакологични лечения на тревожни разстройства при онкологични пациенти.
Оценка, лечение и проследяване на ТР при онкологични пациенти. Оценката, диагностичните изследвания и промяната на факторите са свързани със следните обстоятелства:
 • онкологична болест;
 • терапия и симптоми на гадене/повръщане;
 • медикаменти;
 • медицински причини;
 • състояния на отнемане;
 • болка;
 • слаба концентрация;
 • безсъние;
 • тревожност или пристъпи на паника;
 • свръхбдителност;
 • страхове;
 • повишена раздразнителност.

Онкологичните пациенти имат или могат да имат продължителни и интензивни тревожни състояния, породени от диагнозата, оповестяването й пред болния и близките, от терапевтичните манипулации и прогнозатa; тревожни и/или депресивни реакции и състояния, вкл. ПТСР или предхождащи тревожни разстройства, например ГТР, ОКР или депресивни разстройства, с които да интерферират онкологичната болест и преживяванията във връзка с нея – често обостряйки предхождащите разстройства.11 Клиницистите правят оценка на безопасност, на способност за вземане на решения от пациента и оценка на семейната и домашната среда. Препоръчва се психотерапия, а по преценка се добавя анксиолитично средство и/или антидепресант. При липса на отговор се прави нова оценка на лекарствата и обсъждане на възможност за включване на невролептици, психотерапия, подкрепа и обучение. При повторна липса на отговор се прави оценка за депресия и друга психична коморбидност.

Проследяване, оценка и комуникация с основен онкологичен екип и семейство/ обгрижващи лица. Извършва се посредством предоставяне на устно обучение и информация плюс необходими печатни материали на пациента и близките му за следните обстоятелства:
 • нормалност на стреса и тревожността в контекста на онкологичната болест;
 • конкретни стратегии за понижаване на стреса (напр. прогресивна релаксация на мускулите);
 • източници на информационна подкрепа/ресурси (пациентска библиотека, надеждни уебсайтове);
 • наличие на услуги, свързани споддържащи грижи (напр. групи с ръководител професионалист, информационни лекции, доброволчески организации) за пациента и близките му в здравното заведение или в общността;
 • наличие на финансова помощ (напр. настаняване, транс- порт, здравни осигуровки/платени лекарства);
 • информация за знаци и симптоми на тревожни разстройства и лечението им;
 • информация за хигиена на съня и индивидуално овладяване на преумора;
 • информация за други нелекарствени интервенции (физическа активност, хранене).

Тъй като предпазливостта и склонността да се избягват предизвикващите страх обекти или действия са основни характеристики на патологията на тревожност, индивидите с такива симптоми често не използват направления или препоръки за лечение, които биха могли да им помогнат. Предвид това следва да се предприемат следните действия (веднъж месечно или докато симптомите намалеят):

 • оценка на степен на използване и придържане към направления, към индивидуални или групови психологически/психосоциални услуги, както и удовлетворение от тези услуги;
 • оценка на придържане към лекарствено лечение, опасения на пациента за нежелани реакции и удовлетворение от облекчение на симптомите, постигнато чрез лечение;
 • при необходимост – постепенно понижаване на лекарствените дози, предписани за тревожност, ако симптомите са овладени и ако основните източници на тревожност от средата на пациента вече не са налице;
 • ако степента на придържане към лекарствения режим е ниска – оценка и съставяне на план за заобикаляне на пречките пред придържането или обсъждане на алтернативни интервенции, които са свързани с по-малко пречки;
 • след осемседмично лечение, ако симптомите не са ограничени и е налице ниско удовлетворение от лечението, въпреки високо ниво на придържане – промяна на курса на лечение (напр. добавяне на психосоциална или лекарствена интервенция, смяна на конкретно лекарство, насочване на пациента към индивидуална психотерапия, ако груповата терапия не е дала резултати).Онкологичните пациенти имат или могат да имат продължителни и интензивни тревожни състояния, породени от диагнозата, оповестяването й пред болния и близките, от терапевтичните манипулации и прогнозатa; тревожни и/или депресивни реакции и състояния, вкл. ПТСР или предхождащи тревожни разстройства, например (ГТР, ОКР или депресивни разстройства, с които да интерферират онкологичната болест и преживяванията във връзка с нея – често обостряйки предхождащите разстройства.Лечението на ТР има потенциал да понижи риска от туморни рецидиви или смърт от онкологична болест.Медицинските специалисти може да не разпознаят симптомите на ТР в своя натоварен график, но психиатричните болести се срещат много по-често при онкологични пациенти, отколкото при всички други хронични страдания.
 • При онкологични пациенти с признаци и симптоми на тревожно разстройство се препоръчва оценка, диагностични изследвания и промяна на факторите, свързани с основната болест, терапия, медикаменти, медицински причини, болка, слаба концентрация, безсъние, тревожност или пристъпи на паника, свръхбдителност, страхове, раздразнителност, оценка на безопасност, оценка на способност за вземане на решения, оценка на семейна и домашна среда.
 • ˆˆЗа превенция и терапевтична помощ при онкологични пациенти с ексцесивна дезорганизираща тревога или депресия се препоръчва професионална психологична подкрепа, включително организации за себеподкрепа на пациента и близките. ˆˆ
 • При тревожни разстройства у онкологични пациенти се препоръчва психотерапия и обсъждане за добавяне на анксиолитични средства и/или антидепресанти.
 • ˆˆПри липса на терапевтичен отговор след осемседмично лечение се препоръчва преоценка на лекарствената терапия и обсъждане за добавяне на невролептици, психосоциална подкрепа и обучение, преоценка за депресия и друга психична коморбидност. ˆˆ
 • При лечение на тревожни разстройства у онкологични пациенти се препоръчва извършване на оценка на степен на придържане към лекарствено лечение и към индивидуални или групови психосоциални услуги, както и оценка на удовлетвореността от тях. ˆˆ
 • При лечение на тревожни разстройства у онкологични пациенти се препоръчва организиране и провеждане на директно обучение и информация с печатни/електронни материали, предназначени за пациента и близките. ˆˆ
 • При терапевтичен отговор след проведено лечение на тревожни разстройства се препоръчва проследяване и комуникация с основния онкологичен екип и семейството/обгрижващите лица.
 • За оценка на тревожни разстройства се използват инструментите GAD-7 и GAD-Q-IV, които не са въведени и валидирани за практиката в България; у нас се използват инструменти, препоръчани в раздел 1.1.4. ˆˆ
 • Когато тревожността стане непрекъснато, непреодолимо състояние на пациента и нарушава жизнения комфорт, тя е патологична и изисква квалифицирана помощ.
 • ˆˆ Злокачествената болест, въвеждайки переспектива за смърт, може да видоизмени тревогите и страховете, като им придаде екзистенциална насоченост, а понякога да подтисне някои симптоми на тревожни разстройства (т.е. реалната опасност може да подтисне невротичните тревоги, които превръщат нереалистичните опасности в реалистични – т.нар. неврози в миналото са в голямата си част тревожни разстройства).