Прицелна (таргетна) терапия при рак на яйчника

Какво е прицелна (таргетна) терапия?

Този вид системна терапия все още има ограничено приложение в лечението на рака на яйчниците при малък контингент болни в подходящ стадий или с конкретен генетичен статус. Голяма част от лекарствата и молекулите в този клон на системното лекарствено лечение на рака на яйчниците са в сферата на клинич- ните изпитвания.

Освен чрез образни изследвания ефектът от химиотерапията се оценява обективно и чрез мониториране на стойностите на туморния маркер СА 125, когато той е показателен за конкретната пациентка.

Лечението на рака на яйчниците е комплексно – оперативно и системно с медикаменти. В редки случаи може да се обсъди и лъчелечение. Последователността и обемът на терапевтичните подходи се уточнява индивидуално за всеки пациент.