Индукция

Термин, който обикновено се свързва с химиотерапията. Целта е да се намали или унищожи тумора, за да се улесни оперативната интервенция и/или лъчетерапията. Индукция се прави само в хематологията, с големи дози, за намаляване броя на патологичните клетки. В терапията на солидните тумори се прани неоадювантна терапия, за да може туморният обем да намалее до степен на операбилност.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.