Метастаза

Дъщерно туморно образувание, което възниква, когато туморните клетки са се разпространили извън границите на областта (органа), в която е възникнал първичният тумор. Далечна метастаза: метастаза, която възниква далеч от мястото на първоначалния тумор. Метастазирането става по кръвен път (хематогенно) или по лимфен път (лимфогенно). Хематогенните метастази много трудно могат да бъдат повлияни оперативно или посредством лъчетерапия. За разлика от тях при лимфогенните метастази чрез операция, химиотерапия или лъчетерапия могат да се постигнат добри резултати.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.