Монокпонално антитяло

Белтък, произведен в лабораторни условия и предназначен да атакува специфични структури, наречени антигени, разпознати от имунната система. Правят се изследвания, при които белтъци от този вид са добавени към лекарствени средства за химиотерапия или към радиоактивни вещества, за да се види дали могат да действат избирателно върху специфични антигени в раковите клетки и лечението да се приложи директно върху тумора, като се унищожават раковите клетки, без да се увреждат здравите тъкани. Моноклоналните антитела се използват също така в имунохистохимията за откриване и класифициране на раковите клетки. Провеждат се и други изследвания, за да се определи дали може да се използват радиоактивни атоми, свързани с моноклонални антитела, в образните изследвания за откриване и локализиране на малки групи от ракови клетки.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.