Речник

[glossary-list]

асимптоматичен болест без симтоми
биопсия Със специален инструмент се взема малко количество тъкан и се изследва микроскопски. Точното наименование обикновено се свързва с името на инструмента – тънкоиглена биопсия, щипкова биопсия, четкова биопсия или с мястото, от което се взема тъкан – биопсия на лигавицата, на щитовидна жлеза или др.
диагностика обобщено понятие за всички изследвания, които трябва да бъдат проведени, за да се констатира дадено заболяване
ендокринен (от гръцки endo = вътрешен, krin = отделям) Ендокринните жлези отделят в тялото образувани от тях вещества, наречение хормони, например щитовидната жлеза отделя в кръвта хормоните тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3).
ендокринология наука за ендокринните жлези, хормоните, тяхното действие и болестите, свързани с тях
ендоскоп Медицински уред с подвижна гъвкава оптична система (вградена в нещо като маркуч), който се използва за провеждане на ендоскопско изследване
ендоскопия Кухините в човешкото тяло и кухите органи могат да бъдат осветени и оглеждани с помощта на апарата ендоскоп. По време на ендоскопско изследване може да се вземе проба от тъкан (биопсия) или да се проведе ендоскопска операция. Възможно е комбинация между ендоскопия и рентгенова снимка или ехография.
епител Тъкан, която покрива вътрешните и външните повърхности на тялото. Може да бъде еднослоен или многослоен, вроговяващ (кожа) или невроговяващ (лигавица).
ехография Метод за визуализиране и диагностика, който използва отразяването на ултразвуковите вълни, излъчвани от апарата, от различините тъкани и органи на тялото. Няма облъчване на организма и при нужда изследването може да бъде повтаряно.
еутиреоидна струма еu = нормално, увеличение на щитовидната жлеза, но без промяна на нейната нормална функция
жлеза Орган, който образува специфични вещества, секрети, които отделя през каналче навън, в устната кухина или в кух орган като стомах и черва (жлеза с външна секреция) или директно в кръвообращението (например щитовидната жлеза).
Инвазивен при операции: проникване в органа или тъканта при тумори: проникващ и разпространяващ се в съседните тъкани
калцитонин хормон, който се образува в щитовидната жлеза и регулира съдържанието на калции в кръвта.
карцином тумор, който възниква от покривната тъкан (от епитела). Карциномите биват различни видове в зависимост от вида на тъканта и от бързината, с която нарастват. Например аденокарциномите обикновено произхождат от тъканите на жлезите с външна секреция.
компютърна томография Компютъризиран рентгенов диагностичен метод за изобразяване на разрези (напречни и надлъжни) на човешкото тяло. Посредством рентгеновите лъчи, които минават през тъканите и слоевете, чрез математически модел се създава изображение на мястото – обект на изследването.
ларингоскопия Изследване на ларингса с помощта на огледала – индиректна ларингоскопия или чрез използването на ларингоскоп (специален шлаух с монтирана оптична система) – директна ларингоскопия.
лимфа Лимфата е течност, която произхожда от кръвта и се връща по лимфните съдове отново в кръвообращението. Лимфата се образува по следния начин: водата и съставки на кръвната плазма без плазмените белтъци преминават през стените на капилярите и попадат в микроскопичните пространства между клетките на органите. Попаднала там, течността вече се нарича междуклетъчна или тъканна течност. По-голямата част от нея се връща обратно през венозната част на капилярите в кръвта. В междуклетъчните пространства на всеки орган има мрежа от лимфни капиляри. Малки количества от междуклетъчната течност се отвеждат от лимфните капиляри. Попаднала в тях, тя вече се нарича лимфа. По състав лимфата прилича на тъканната течност, но при преминаването си през лимфните възли и през другите лимфни органи тя се обогатява на лимфоцити. Функциите на лимфата са транспортни и защитни.
лимфни възли На определени места лимфните съдове се прекъсват от лимфните възли. Лимфните възли са закръглени малки образувания (с големина от лещено до бобово зърно), разположени на групи по няколко до 10-20 в определени области на тялото. Лимфните възли изпълняват две важни функции: защитна и лимфоцито-образуваща. При преминаването си през лимфния възел лимфата се очиства от бактериите и раковите клетки, ако има такива, с което се предотвратява тяхното попадане в кръвообращението.
лимфоми Злокачествено заболяване на лимфната система. Става въпрос за различни видове рак на лимфната тъкан, които притежават различни биологични качества и могат да бъдат разделени в 2 групи: болест на Ходжкин и неходжкинови лимфоми
лъчетерапия (радоитерапия) Третиране с йонизирани лъчи, които посредством специална апаратура се насочват към точно определена област на тялото. Облъчването е многократно по-голямо от при рентгенова снимка. Местата, които се облъчват, са внимателно подбрани, така че максимално да се щади здравата тъкан. Различават се 2 вида лъчетерапия – вътрешна посредством облъчване с определени радиоактивни изотопи и външна посредством външно облъчване.
метастаза Дъщерно туморно образувание, което възниква, когато туморните клетки са се разпространили извън границите на областта (органа), в която е възникнал първичният тумор. Далечна метастаза: метастаза, която възниква далеч от мястото на първоначалния тумор. Метастазирането става по кръвен път (хематогенно) или по лимфен път (лимфогенно). Хематогенните метастази много трудно могат да бъдат повлияни оперативно или посредством лъчетерапия. За разлика от тях при лимфогенните метастази чрез операция, химиотерапия или лъчетерапия могат да се постигнат добри резултати.
определяне на стадия на злокачествени тумори ( TNM
класификация)
Стадият се определя в зависимост от големината на тумора, неговото розпространение в съседните и други органи, от броя на засегнатите лимфни възли и наличието на метастази. T = тумор ; N = съседни лимфни възли ; M = метастази Посредством числа, прибавени към буквите, се определя стадия Например карцином в ранен стадий без метастази се означава като T1 N0 M0
прогноза Изгледите за оздравяване, предположение за начина и времето на протичане на болестта.
рецидив „Връщането на болестта” или повторното и появяване след определен период от време
сарком злокачествен тумор на съединителната тъкан
симптом признак на заболяването
синдром група от признаци, които са характерни за дадено заболяване; обикновено причината за възникване на болестта и развитието и са неизвестни
С – клетки Клетки, които се намират между фоликулите в щитовидната жлеза и произвеждат хормона калцитонин, който участва в обмяната на калций в организма.
сцинтиграфия Изследване и изобразяване на органи и тъкани с помощта на радиоактивни маркиращи вещества. Посредством специална апаратура на базата на излъчването на точките се правят снимки на изследваните органи.
терапия съвкупност от мероприятия, които трябва да бъдат проведени с цел излекуването на болестта.
тиреоидектомия оперативно отстраняване на цялата щитовидна жлеза
трахеоскопия изследване на трахеята посредством гъвкава оптична система
тумор Терминът Тумор (от латински подутина) основно се използва за название на анормално нарастване на тъкани. В по-тесен смисъл може да е доброкачествено или злокачествено образувание, възникнало поради неконтролирано делене на клетки. Някои тумори могат да се разпространят из цялото тяло
тумор майка Първоначално възникналото злокачествено образувание, от което могат да се разпространят метастази
тънко-иглена биопсия биопсия с тънка игла посредством която се вземат клетки за изследване.
фоликул Лат.: малък мехур, балон – струпване от клетки, оформящи кухина. Щитовидната жлеза е изградена от фоликули, в които се образуват и съхраняват хормоните, произвеждани от нея.
химиотерапия Терапия с химични субстанции, които довеждат до потискане на растежа и деленето или унищожаване на туморните клетки в организма. Използва се най- често за медикаментозно лечение на туморите. Използват се медикаменти, наречени цитостатици.
хипертиреоидизъм Hyper = твърде много хиперфункция на щитовидната жлеза = повишено отделяне на хормони от щитовидната жлеза
хипотиреоидизъм Hypo = твърде малко хипофункция на щитовидната жлеза = намалено отделяне на хормони от щитовидната жлеза
хистология /хистологичен Наука за строежа на биологичните тъкани. Тънък и специално приготвен разрез от тъканта се изследва под микроскоп и по този начин може да се определи дали налице са доброкачествени или злокачествени клетки. Нарича се хистологично изследване
хормони Вещества, които се произвеждат в специални клетки или тъкани, най-често в ендокринните жлези. Те оказват действието си в различни тъкани и клети, далеч от мястото на отделяне. Хормоните се доставят до там посредством кръвта или лимфната течност.
цитология /цитологично Наука за клетката (от гръцки) е поддял на биологията, занимаващ се с изучаването на клетките като цяло . Цитологията разглежда не само състава на клетката , но и функционирането ѝ , както и взаимодействието между клетките и други клетки или между клетките и околната среда.
Сравнение хистологично и цитологично изследване При цитологичното изследване се изучават самостоятелни клетки. Хистологията позволява изследване на тъкани, т.е. на множество клетки, така както са в организма. Хистологията дава по-богата информаця от цитологията, защото може да разгледа структурата на тъканта, която образуват изследваните клетки. Предимството на цитологията е, че материалът за нея се добива много по-лесно, отколкото при хистологично изследване. Поради тази причина, цитологията е елегантен метод за скрининг.
цитостатици Медикаменти, които потискат растежа и/или увреждат туморните клетки. Цитостатиците могат да увредят и здрави клетки.