Стадии на рак на панкреаса

Патоморфологична характеристика

Ракът на панкреаса се локализира в главата, тялото и опашката на жлезата. Границите на анатомичните области са:

 • тумор на главата на панкреаса: в дясно от левия контур на v. mesenterica sup. Processus uncinatus е част от главата;
 • тумор на тялото на панкреаса: между левия контур на v. mesenterica sup. и левия контур на аортата.
 • тумор на опашката на панкреаса: между левия контур на аортата и хилуса на далака;
 • Мултифокална форма: описва се по отделно анатомичната локализиция на всеки отделен тумор.

TNM – Класификация при туморите на панкреаса

При тумори в областта на ampulla Vateri

 • Т – първичен тумор
  • Тх – първичният тумор не може да се оцени
  • Т0 – няма данни за първичен тумор
  • Tis – carcoma in situ
  • T1 – туморът е ограничен в ampulla Vateri или сфинктера на Oddi
  • T2 – туморът инфилтрира дуоденалната стена
  • Т3 – туморът инфилтрира и панкреаса, но на дълбочина не по-голяма от 2 см
  • T4 – туморът инфилтрира панкреаса на дълбочина по-голяма от 2 см и/ или инфилтрира съседни органи
 • N – метастази в регионалните лимфни възли

Забележка: Регионалните лимфни метастази включват: горни и долни панкреатични, предни и задни панкреатикодуоденални, пилорни, проксимални мезентериални лимфни възли и тези около ductus choledohus. Не се включват лимфните възли около опашката на панкреаса и хилуса на слезката, тъй като се очитат като далечни метастази.

 • М – далечни метастази
  • Мх – далечни метастази не могат да се установят
  • М0 – няма далечни метастази
  • М1 – налице са далечни метастази
 • рTNM кореспондира наТ, N и M категориите,
 • pN0 – хистологичното изследване на материала от лимфаденектомията включва задължително 10 и повече лимфни възли.

Групиране по стадии:

Екзокринни тумори на панкреаса

 • Т – първичен тумор
 • Тх – първичният тумор не може да се установи
 • Т0 – няма данни за първичен тумор
 • Tis – carcoma in situ
 • T1 – туморът е ограничен в панкреаса и е 2 см или по-малко в най-голе¬мия си размер
 • T2 – туморът е ограничен в панкреаса и е по-голям от 2 см в най-големия си размер
 • Т3 – туморът инвазира директно една от следните структури: дуоденум, холедох или перипанкреатични тъкани1
 • T4 – тумотър инвазира директно една от следните структури: стомах, далак, колон или съседни големи кръвоносни съдове

Забележка:

Перипанкреатичните тъкани включват околната ретроперитонеална мастна тъкан (ретроперитонеалната мека тъкан или ретроперитонеалното пространство), включително мезентериума (мезентериалната мастна тъкан), мезоколона, оментума и перитонеума. Директната инвазия на жлъчните пътища и дуоденума включва ampulla Vateri.

Съседните кръвоносни съдове са порталната вена, цьолиачната артерия, горната мезентериална и общите хепатални артерии и вени (без съдовете на слезката).

Забележка:

Регионалните лимфни възли включват: перипанкреатичните, в lig. hepatoduodenale, ретроперитонеални, по хода на a. mesenterica sup., парааорталните, инфрапилорните, субпилорните и около tr. coeliacus. Панкреатично-лиеналните и в хилуса на слезката са включени само при тумори в тялото и опашката на панкреаса.

 • М – далечни метастази
 • Мх – далечните метастази не могат да се установят
 • М0 – няма далечни метастази
 • М1 – налице са далечни метастази
 • рTNM кореспондира на T, N и M категориите,
 • pN0 – хистологичното изледване на материала от лимфаденектомията включва задължително 10 и повече лимфни възли.

Групиране по стадии

Факултативни разширения на TNM класификацията – 16-17-18-19

 • PT3a -Туморът се разпространява пряко върху стомаха, колона или далака
 • PT3b – Туморът се разпространява пряко върху съседните големи съдове
 • PN1a – Метастаза (метастази) в единединствен регионален лимфен възел
 • PN1b – Метастази в множество регионални лимфни възли
 • PM1a – Метастази само в нерегионални лимфни възли
 • PM1b – Метастази с други локализации, с изключение на перитонеума и плеврата
 • PM1c – Метастази по перитонеума и плеврата
 • PN mi” – микрометастази
 • PM Mli” – Tуморни клетки в костен мозък или в перитонеални промивки

Патологоанатомична pTNM – класификация

 • PT, pN, pM PTNM + “Y” – проведена предоперативна лъчетерапия и/или химиотерапия
 • PTNM + m – наличие на синхронни тумори (в скоби техният брой)

Градиране (Grading)

 • G1 – добре диференцирани
 • G2 – умерено диференцирани
 • G3 -лошо диференцирани
 • G4 – недиференцирани

R – класификация

 • RX – наличието на остатъчен тумор не може да се прецени
 • R0 – няма остатъчен тумор
 • R1 – микроскопичен остатъчен тумор
 • R2 – макроскорпичен остатъчен тумор

Класификация по МКБ

 • 157 Злокачествено новообразувание на панкреаса
 • 157.0 Глава на панкреаса
 • 157.1 Тяло на панкреаса
 • 157.2 Опашка на панкреаса
 • 157.3 Панкреатичен канал
 • 157.4 Лангерхансови острови
 • 157.8 Други
 • 157. 9 Неуточнена част

Хистологична класификация на туморите на екзокринния панкреас (с кодиране ICD-O)

 • Епителни тумори
  • I. Доброкачествени тумори
  • II. Borderline-тумори (тумори с несигурно биологично поведение)
  • II. 2. Интрадуктален папиларномуцинозен тумор с умерена степен на епителна дисплазия
  • II. 3. Солиден псевдопапиларен тумор
 • III. Злокачествени туморию