Стадиране на рак на яйчника

Какво е значението на стадия на заболяването

Стадият на рака на яйчниците определя степента на разпространение на онкологичното заболяване в организма, което има отношение към терапията и прогнозата. Стадиите са номерирани от I до IV със съответни подразделения. Според някои източници при правилно терапевтично поведение ракът на яйчниците в ранен стадий се лекува дефинитивно в повече от 90% от случаите.
Колкото по-напреднал е стадият, толкова по-трудно се постига дългогодишен контрол над заболяването. От друга страна, напредналият стадий не е показател за липса на чувствителност към химиотерапия и в повечето случаи се постига значителен терапевтичен ефект с платинбазирана химиотерапия.

Стадиране

Стадирането на рак на яйчниците се извършва по класификацията на Международната федерация по акушерство и гинекология (International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO). През 2014 г. тя е съгласувана с TNM-класификацията на Американския съвместен комитет по рак (American Joint Committee on Cancer, AJCC) и с тази на Международния съюз за контрол на рака (Union for International Cancer Control, UICC).

Системата на FIGO/AJCC/UICC позволява едновременно стадиране на първични карциноми на яйчниците, фалопиевите тръби и перитонеума.

Система на FIGO и кореспондиращa TNM класификация

FIGO Стадий Описание на категорията TNM класификация
Първичният тумор не може да бъде оценен. Tx
Липсват данни за първичен тумор. T0
I Туморът е ограничен до яйчниците или фалопиевите тръби. T1-N0-M0
IA Туморът е ограничен в един яйчник (капсулата е интактна) или в една фалопиева тръба; без тумор по повърхността на яйчника или фалопиевата тръба; без малигнени клетки в асцит или перитонеален лаваж. T1a-N0-M0
IB Туморът е ограничен в двата яйчника (капсулата е интактна) или в двете фалопиеви тръби; без туморни клетки по повърхността на яйчници или фалопиеви тръби; без малигнени клетки в асцит или в перитонеален лаваж. T1b-N0-M0
IC Туморът е ограничен в единия или двата яйчника/фалопиеви тръби като се наблюдава едно от следните: T1c-N0-M0
IC1 Дисеминация по време на хирургията (surgical spill). T1c1-N0-M0
IC2 Целостта на капсулата е нарушена преди хирургията или има тумор по повърхността на яйчник/фалопиева тръба. T1c2-N0-M0
IC3 Малигнени клетки в асцит или перитонеален лаваж. T1c3-N0-M0
II Туморът обхваща един или два яйчника/фалопиеви тръби и е разпространен в малък таз или се наблюдава първичен перитонеален тумор. T2-N0-M0
IIA Разпространение и/или импланти по матка и/или фалопиеви тръби и/или яйчници. T2a-N0-M0
IIB Разпространение в други интраперитонеални тъкани. T2b-N0-M0
III Тумор в един или два яйчника/фалопиеви тръби или първичен перитонеален карцином с потвърдено цитологично или хистологично разпространение в перитонеум извън малък таз и/или метастази в ретроперитонеални лимфни възли T3-N0/N1-M0
IIIA Метастази в ретроперитонеални лимфни възли със или без микроскопско ангажиране на перитонеум извън малък таз. T1,T2,T3a-N1-M0
IIIA1 Метастаза в лимфен възел, която метастаза в най-големия си размер е ≤ 10 mm . T3a1-N1-M0
– IIIA1(i) Метастаза в лимфен възел, която метастаза в най-големия си размер е > 10 mm. T3a1-N1a-M0
– IIIA1(ii) Микроскопско ангажиране на перитонеум извън малък таз със или без позитивни ретроперитонеални лимфни възли. T3a1-N1b-M0
IIIA2 Макроскопско ангажиране на перитонеум извън малък таз с размер на метастазите ≤ 2 cm със или без позитивни ретроперитонеални лимфни възли. T3a2-N0/N1-M0
IIIB Макроскопско ангажиране на перитонеум извън малък таз с размер на метастазите ≤ 2 cm със или без позитивни ретроперитонеални лимфни възли. T3b-N0/N1-M0
IIIC Мaкроскопско ангажиране на перитонеум извън малък таз с размер на метастазите > 2 cm със или без позитивни ретроперитонеални лимфни възли. Включва разпространение на тумора по капсула до далак и черен дроб, но без да засяга паренхима им. T3c-N0/N1-M0
IV Далечни метастази (с изключение на перитонеални метастази). Всяко T/N -M1
IVA Преврален излив с потвърдена позитивна цитология. Всяко T/N -M1
IVB Паренхимни метастази и метастази в органи извън коремна кухина (вкл. ингвинални лимфни възли и лимфни възли извън коремната кухина). Всяко T/N -M1