Какво трябва да знаем за химеотерапията

Какво представлява химиотерапията?

Химиотерапията представлява използване на антиракови (цитотоксични) лекарства за разрушаване на туморни клетки (включително при левкемия и лимфом). Съществуват много различни химиотерапевтични лекарства, като някои от тях се дават самостоятелно, други в комбинация (това се нарича комбинирана химиотерапия).

Видът на химиотерапевтичното лечение, което се прилага във вашия случай, зависи от много неща, особено от вида на заболяването, което имате, мястото в тялото, от което е започнало, микроскопския вид на туморните клетки и дали те са се разпространили в други части на тялото.

Ракът е заболяване на клетките на тялото. Клетките във всички тъкани и органи непрекъснато растат и се делят, за да заместят стари и увредени клетки и за да поддържат здравето ни,

Нормално, всички клетки се делят и се възпроизвеждат систематично и контролирано. При рака обаче, някои клетки продължават да се делят без съответен контрол, оформяйки бучка (която се нарича тумор). При левкемия, например, се образуват прекалено много бели кръвни клетки.

Понякога туморни клетки се откъсват от даден тумор и се транспортират до други части на тялото с кръвния поток или чрез лимфната система. Когато туморните клетки достигнат други части на тялото, те могат да се установят и да започнат да се развиват в нови тумори. Такива образувания се наричат вторични тумори или метастази.

Химиотерапията може да се използва самостоятелно за лечение на някои видове рак. Понякога тя може да се използва заедно с други видове лечение като хирургична интервенция, лъчетерапия,хормонална терапия, таргетна терапия, имунотерапия или комбинация от тях. Химиотерапията се провежда в болници, в които работят квалифицирани в тази област медицински специалисти (лекари онколози, хирурзи, химиотерапевти, медицински сестри и помощен персонал).

Каква е целта на химиотерапията?

За лечение на рака

При някои видове рак химиотерапията може да се окаже единственото необходимо лечение, което да е достатъчно да разруши всички туморни клетки и да излекува пациента.

Да намали вероятността от рецидив на рака

Химиотерапията може да се приложи след хирургична интервенция или лъчетерапия така, че ако са останали каквито и да е туморни клетки, които са прекалено малки, за да се видят с апаратура, те могат да бъдат уни- щожени чрез химиотерапия.

Да намали туморни образувания и да удължи живота

Химиотерапията може да се даде за свиване и контролиране на тумора. Дори в случаите, когато не може да се постигне пълно излекуване, химиотерапията може да контролира и поддържа броя на туморните клетки с цел удължаване на живота.

Преди операция

Химиотерапията може да се използва преди операция за свиване на тумора с цел по-лесното му отстраняване. Това се нарича неоадювантна терапия.

След операция

Химиотерапия се прилага след операция, включително, когато целият тумор е бил отстранен, но съществува риск отделни туморни клетки да са останали на мястото или да са навлезли в кръвта или лимфата. Целта на химиотерапията в този случай е да унищожи евентуални туморни клетки, останали в организма на пациента. Това лечение е известно като адювантна терапия (допълнение към основното лечение), която намалява риска от разпространение на заболяването.

По време на лъчетерапия

Понякога химиотерапията се прилага по едно и също време с лъчетерапията. Това лечение се нарича химиолъчетерапия.

Как действат химиотерапевтичните лекарства?

Химиотерапията представлява използване на антиракови (цитотоксични) лекарства за разрушаване на туморни клетки (включително при левкемия и лимфом). Съществуват много различни химиотерапевтични лекарства, като някои от тях се дават самостоятелно, други в комбинация (това се нарича комбинирана химиотерапия). Видът на химиотерапевтичното лечение, което се прилага във вашия случай, зависи от много неща, особено от вида на заболяването, което имате, мястото в тялото, от което е започнало, микроскопския вид на туморните клетки и дали те са се разпространили в други части на тялото. Ракът е заболяване на клетките на тялото. Клетките във всички тъкани и органи непрекъснато растат и се делят, за да заместят стари и увредени клетки и за да поддържат здравето ни.

Могат ли да се приемат други лек арства по време на химиотерапията?

Като общо правило химиотерапията не е пречка за употреба на лекарства по други причини (захарен диабет, хипертония, сърдечно заболяване, обезболяващи). Но вие задължително трябва да се консултирате с лекаря си както за тези лекар- ства, така и за всеки друг, макар и на пръв поглед безобиден медикамент, който се налага или искате да приемете. Когато вашето семейство или близки разберат за провежданата от вас терапия, те може да ви посъветват да приемате различни продукти, витамини, хранителни добавки, лекарства, които се считат полезни за вашето здраве. По време на вашата химиотерапия е желателно да се консултирате с лекар онколог, в случай, че желаете да приемете какъвто и да е медикамент, който не е предписан от лекуващия ви лекар.

Как се прилага химиотерапията?

Химиотерапията може да се прилага по няколко различни начина, в зависимост от вида онкологично заболяване и химиотерапевтичните лекарства, които използвате.

Най-често тя се прилага чрез инжектиране във вена (интравенозно). Някои лекарства се дават като таблет- ки или капсули (перорално), а други се инжектират в мускул (интрамускулна инжекция) или точно под кожата (субкутанна инжекция). Лекарствата, приложени по този начин, се абсорбират в кръвта и се пренасят из тялото така, че те могат да достигнат всички туморни клетки.

При някои видове онкологични заболявания химиотерапията може да се инжектира в цереброспиналната течност на гръбначния стълб (интратекална инжекция). Понякога химиотерапията може да се инжектира в отделни телесни кухини (като тазовата кухина или пикочния мехур) това се нарича интракухинна химиотерапия. Лекарствата, приложени по този начин, показват тенденция да останат в об- ластта на приложение и да не се разпространяват в клетки в други части на тялото.

При някои видове онкологични заболявания се прилага курс на много високодозова химиотерапия (High – dose chemotherapy) .

Тъй като много високите дози химиотерапия разрушават костния мозък (който обра- зува кръвните клетки), той се замества след края на химиотерапията. Това се прави като се използват стволови клетки, които са били събрани от костния мозък или кръвта. Тези стволови клетки мо- гат да бъдат събрани (преди високодозовото лечение) от пациента или от някой друг (донор), чиито клетки показват добро съответствие. Този тип лечение е благотворно само при някои видове рак като левкемия и лимфомa – Ходжкинов лимфом, Неходжкинов лимфом. За повече информация се обърнете към хематолог – специалист в заболяванията на кръвта.

Даване на съгласие за лечение

Преди прилагане на химиотерапия вашият лекар ще ви обясни целите на лечението и вие обикновено ще бъдете помолени да подпишете формуляр, в който да дадете ва- шето позволение (информирано съгласие) за прилагане на химиотерапия от болничния персонал. Никакво медицинско лечение не може да ви бъде приложено без вашето съгласие. Преди да бъдете помолени да подпишете формуляра, трябва да ви бъде дадена пъл- на информация относно:

  • вида и степента на лечение, на което сте съветван да се подложите
  • предимствата и недостатъците на лечението каквито и да са възможни алтернативни решения, които могат да бъдат приложени
  • каквито и да са значителни рискове или странични ефекти от лечението

Ако не разбирате, това което ви се казва, помолете да ви бъде обяснено повторно. Често е добра идея да имате приятел или роднина с вас, когато обсъждате възможностите за вашето лечение. Те могат да ви помогнат да запомните информацията по-подробно и разбира се да ви съдействат в случай, че сте притеснен/а да получите по- пълна и изчерпателна информация от лекаря. Много полезно за вас може да се окаже направата на предварителен списък с въпроси, който да използвате при консултацията си със специалист. Пациентите често усещат, че болничният персонал е твърде зает, за да отговори на техните въпроси, но е важно за вас да сте наясно какво лечение ви се предлага и как то ще ви се отрази.

За лечението и страха от неизвестното

Много хора се страхуват от провеждане на химиотерапия, особено поради страничните ефекти, които могат да настъпят. Задават си въпроса какво би станало, ако не се подложат на лечение.
Въпреки че химиотерапията може да причини странични ефекти, познанието относно това как тези видове лечения засягат хората и какви са на- чините за намаляване или избягване на много проблеми, са улеснили справянето с този вид лечение.
През последните години, се увеличи познанието в областта на онкологията, подобряват се лекарства, схеми, комбина- ции, препарати за премедикация, лекарства, намаляващи страничните ефекти. В крайна сметка след като приемете за себе си факта, че сте диагностицирани с онкологично заболяване, най-важното е да се фокусирате върху решението на проблема, а не върху самия проблем.
В случай, че химиотерапията ви е препоръчана от онко комитета, който е обсъждал вашия случай, и вие сте взели решение да се съгласите с препоръките на лекарите и да се подложите на химиотерапия, нашият приятелски съвет е да повярвате във възможностите, които ви се предлагат, да си дадете сметка, че само след няколко месеца, най- вероятно, цялото лечение ще е зад гърба ви.
Фокусирайте мислите си върху всичко положително, което може и ще се случи в живота ви след края на лечението.