Полихимиотерапия

Комбинация на няколко цитотоксични лекарства с различни механизми на действие, синергично, с цел да се намали дозата на всяко отделно лекарство и да се увеличи терапевтичната способност на всички лекарства заедно. Тази комбинация от химиотерапевтични лекарства обикновено се определя според вида на лекарствата, образуващи комбинацията, дозата и времето, в което се прилага, като се формира една схема за химиотерапия.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.