Скрининг на рак на гърдата

Защо се прави скрининг?

Скринингът е най-успешният съвременен начин за предпазване от рак на гърдата. Целта му е ранното откриване на туморни образу¬вания, преди те да се проявят клинично, включително напипването им.

Ракът на гърдата е бавнопрогресиращо заболяване и статистиката показва, че малките тумори представят болестта в ранната й фаза, когато лечението им е най-успешно. В тази фаза те могат да бъдат открити чрез участие в организирани скринингови прегледи, като в повечето случаи към дадения момент няма никакви симптоми, предполагащи наличието на изменения.

Организираните скринингови прегледи са доказали своята ефективност в повечето напреднали страни.

На кого се прави скринингов преглед?

Първоначално скрининг се прави веднъж годишно. Впоследс¬твие изследването трябва да продължи веднъж на три години. Скринингът за рак на гърдата осигурява най-добра защита, ако се провежда редовно.

Какво представлява скрининговият преглед?

Скрининговият преглед за предпазване от рак на гърдата се състои в извършването на мамография на двете млечни жлези при жени над 50-годишна възрост. Мамографията представ¬лява рентгеново изследване, което изобразява структурата на гърдите.

Провеждането му изисква жената да застане между рентгеновата тръба и рентгеновия филм, който проектира образа. В повечето случаи се извършва заснемане на всяка гърда поотделно, като това позволява структурата на гър¬дите да бъде разглеждана от различен ъгъл.

Желателно е прегледите да се извършват редовно. Рентге¬новите образи на всяка жена и тяхната оценка се съхраняват за целия период на програмата, което дава възможност за просле¬дяване на настъпващите изменения в структурата на млечните жлези и правилната им интерпретация.

Скрининговите прегледи за рак на гърдата имат и своите недостатъци, които, наравно с ползите, залягат в задължи¬телните правила за добра медицинска практика. Тези недо¬статъци включват:

  • Възможно е мамограмата да изглежда нормална, но да има изменения. В този случай е важно да внимавате  за появарта на симптоми до следващото изследване. Възможно е и мамограмата да покаже заболяване, атакав да няма. Тогава ще бъдете насочена за още изследвания.
  • Минимално лъчево натоварване в резултат от ренгеновото лъчелечение от мамографа. Важно е да предупредите избрания от Вас специалист, ако сте бременна или кърмете.
  • Притеснения от самото явяване на изследването, които в повечето случаи преминават много бързо.

Колко е сигурен скринингът?

Ефикасността на скрининга на рака на гърдата е доказана с резултатите от редица контролирани изследвания на случаен принцип. Заключението от всички тях е препоръката за провеж¬дане на редовни мамографски прегледи като неделима част от превантивната медицина.

Въпреки доказаната ефективност на скрининга той може да пропусне някои случаи на заболяването. Поради това е необ¬ходимо редовното участие в организираните прегледи, за да може всичко, което е било пропуснато при едно изследване, да се открие при следващото, преди да е имало време да се развие в рак.

Информация от:

ПРОЕКТ BG051РО001 -5.3.02-0001-С0001

„СПРИ и се прегледай“