Заболеваемост

Честотата, с която се появяват нови случаи на определено заболяване при дадено население в продължение на конкретен период от време. Обикновено се изразява на всеки 100 хиляди жители. Броят на новорегистрираните случаи на определено заболяване при дадено население в продължение на конкретен период от време. Има два начина за измерване на заболеваемостта: кумулативна заболеваемост и процент на заболеваемост. Кумулативната заболеваемост представлява делът на здрави индивиди, които развиват заболяването в продължение на конкретен период от време.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.