Стадии на рака на белите дробове

Стадии

Стадият на рака на белите дробове определя степента на разпространение на онкологичното заболяване в организма, което има отношение към оптимален избор на терапията и прогнозата.

За определяне на стадия на заболяването се използват туморни маркери. В клиничната практика най-често при не- дребноклетъчните тумори се използват туморните маркери СЕА (карциноембрионален антиген) и СА-125, а при дребно- клетъчните тумори – CGA и NSE.

Стадиите са номерирани от I до IV със съответни подраз- деления. Преценката за оперативно лечение се извършва възоснова вида на тумора (дребноклетъчен или недребноклетъчен), на стадия на заболяването и състоянието на пациентите.

Злокачественото образувание е прието да се характеризира според комплексни показатели, определящи степента на развитието му.

  • Отчита се наличие на тумор и размерът му в четири степени – означавани с Т- 1, 2, 3 или 4;
  • отбелязва се дали са засегнати лимфни възли – N, съответно с индекс 1, 2 или 3 в зависимост от мащаба на засягане;
  • М е за метастази – 0 или 1 за отсъствие или наличие.
  • Агресивността на раковите клетки се характеризира с G – от неагресивни към нарастване по скала от 1 до 4.

Стандартното лечение на белодробния рак включва три ос- новни метода: хирургия, лъчетерапия и химиотерапия. Изборът на лечебни методи зависи от вида на тумора и стадия на заболяването. За подобряване на лечебните резултати се използва комбинираното приложение на тези методи. Химиотерапията след проведено оперативно лечение има за цел да намали процента на рецидивите в случаите с ранен стадий и да увеличи преживяемостта при напредналите случаи.

Метастатичен стадий

При пациенти с рак на белия дроб в метастатичен стадий целта на лечението е контрол върху тежестта на заболяването, превенция на симптомите, поддържане на добро качество на живот и потенциално удължаване на живота.